skip to Main Content


دوره کایروس شرکت کننده را به سفری در انجیل و تاریخ کلیسا می برد تا عملکرد و قدرت خداوند را شناخته و درک کند. در این سفر تعاملی، شما می توانید به شکلی کاملا عملی جایگاه و نقش خویش را در نقشه بزرگ خداوند برای بشریت دریابید. طی چند سال گذشته شرکت کنندگانی از ایران و افغانستان در دوره های آلمانی و انگلیسی ما شرکت کرده اند. آنان بسیار مشتاق بودند که این دوره به زبان فارسی نیز ارائه گردد.

ما رحمت و برکت خداوند را دریافت کرده ایم پس می توانیم دیگران را نیز برکت دهیم. چگونه می توانیم دوستان و همسایگان خویش را برکت دهیم؟ آیا می توانیم افراد دیگر فرهنگ ها را نیز بشارت دهیم یا باید فقط به افرادی از فرهنگ خودمان بشارت دهیم؟
از تابستان سال 2018 تیمی فارسی زبان از پیروان مسیح از آلمان و کانادا روی ترجمه کایروس به فارسی کار می کنند. تاکنون فصل یک تا چهار کتاب اصلی ، سوالات و پاسخ ها، پرستش و سرسپردگی ها، کتابچه دعا و بخش های دیگری نیز ترجمه شده و در حال ویرایش هستند.

ویدئو ها و پاورپوینت ها هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در حال حاضر ما این دوره را به زبان های آلمانی و انگلیسی با استفاده از بخش های ترجمه شده به فارسی ارائه می کنیم. در صورت تمایل به شرکت در این دوره با ما تماس بگیرید.

Back To Top