skip to Main Content

خواندگی  ما را می خواند

هفتم مارچ ۲۰۲۰ در ووپرتال کلیسا به زبان آلمانی و فارسی برگزار میشود. بیست و یکم مارچ ۲۰۲۰ در ووپرتال جشن نوروز همراه با گروه پرستشی پاستور بابایان. از ۲۰ تا ۲۵ آپریل به زبان انگلیسی در کشور ترکیه سمینار…

Read More
Back To Top