skip to Main Content

ما به فارسی زبانان کمک می کنیم تا در ایمان خویش رشد کرده و آماده پذیرش مسئولیت های رهبری و راه بری شوند.
ما در ارتباط نزدیک با مسئول شما خواهیم بود تا برنامه آموزشی متناسب با استعدادها و عطایای شما در خواندگی تان را بیابیم.
برای ثبت نام، شما نیاز به توصیه نامه و نام مسئول تان (پاستور کلیسا) دارید.

در اینجا فهرستی از مطالبی که با ما خواهید آموخت، قرار گرفته که شامل کارگروه های یک
روزه یا سه تا هفت روزه است.
– در جستجوی صلح
– صداقت و راستی
– روح القدس کیست؟
– چگونه تثلیث را توضیح دهیم؟
– چگونه با رنج روبرو شویم؟
– چگونه به درستی و به شکلی موثر انجیل را ارائه کنیم؟

Back To Top