skip to Main Content

خواندگی  ما را می خواند

هفتم مارچ ۲۰۲۰ در ووپرتال کلیسا به زبان آلمانی و فارسی برگزار میشود.

بیست و یکم مارچ ۲۰۲۰ در ووپرتال جشن نوروز همراه با گروه پرستشی پاستور بابایان.

از ۲۰ تا ۲۵ آپریل به زبان انگلیسی در کشور ترکیه سمینار کایروس برگزار میشود

Back To Top