skip to Main Content

خواندگی راه خود را می یابد. خواندگی از راه های بسیار متفاوتی ما را می خواند. هنگام برگزاری کارگروه ها و دوره های آموزشی ممکن است چنین دریافت شود که کارآموزی توانایی ها و شخصیت لازم برای ادامه آموزش ها را داشته و می تواند در راه رهبری قدم گذاشته و در جامه کشیش خدمت نماید.

کارگروه های ما دوره های آمادگی برای قدم گذاشتن در این راه هستند.
بورس تحصیلی ما به این معنی است که به کارآموزانی که از کلیساهای کوچکی می آیند که تمایل به برگزاری این دوره ها داشته و یا می خواهند از اعضای خویش در این راه حمایت نمایند اما از توان مالی کافی برخوردار نیستند، در پرداخت هزینه دوره و رفت و آمد کمک کنیم. شرکت کنندگانی که شغلی نداشته و یا دانش جو هستند شامل این کمک ها می شوند.

گام بعدی کارآموزانی هستند که پس از گذراندن کارگروه ها و دوره های ما تمایل به ادامه راه داشته و به وسیله کلیسای خویش نیز تایید می گردند. ما برنامه بورس تحصیلی پروژه پرورش رهبران شرقی را در راستای حمایت از آنان در پرداخت شهریه و هزینه های ادامه تحصیل شان ایجاد کرده ایم.

اگر تمایل به شرکت در این برنامه و حمایت ما دارید، می توانید با کمک های نقدی
خویش در این راه ما را یاری نمایید.

لینک حساب ما:

Back To Top