skip to Main Content

هر شرکت کننده در دوره های ما نیاز به رهبری از کلیسای خودش دارد. ما می دانیم که در همه کلیساها فردی مناسب برای قبول این مسوولیت وجود ندارد.
ما دوره های آموزشی برای رهبران کلیسا ها نیز برگزار می کنیم. در صورت لزوم ما می توانیم به شما در هدف گذاری کمک نماییم ( اگر هنوز در این باره تصمیمی نگرفته اید).

آیا هدف اصلی شما برگزاری گروه های کوچک بین المللی است؟
آیا تمایل دارید کلیسایی چند فرهنگی با رهبرانی از کشورهای مختلف داشته باشید؟ آیا تمایل دارید در گروه های قومی مختلف کلیسا بنا نمایید؟

همه این ها می تواند قدم بعدی شما را در راستای توسعه کلیسای تان آشکار کند. همه این نکات باید در نظر گرفته شوند. ما به شما در یافتن و توسعه استراتژی مناسب شرایط شما کمک می کنیم. در این راستا همه منابع ما در دسترس شما قرار دارند. ما به شما کمک می کنیم رهبر مناسب خویش را یافته و یا پرورش دهید.
پرسش هایی که در یافتن پاسخ شان به رهبران شما کمک می کنیم:
تفاوت های فرهنگی که باید در نظر گرفت
چگونه بازخورد مناسبی ارایه نماییم
چقدر زمان باید صرف کنیم

Back To Top